Robert F. Zimmerman
Uit de inleiding van het boek:

Het boek is geen reisgids maar beschrijft aspecten die in relatie staan met de functies van de Rijn. Het geeft de lezer een overzicht van de Rijn met zijn vele steden en dorpen.

In mijn vaarperiode ben ik alle plaatsen gepasseerd en dat biedt mij de mogelijkheid dat ik nagenoeg alle plaatsen op volgorde in herinnering kan brengen.

Vele boeken werden geschreven over de Rijn. Maar het merendeel bevat voornamelijk de toeristische kant van de rivier. Waarbij overwegend de romantische Midden-Rijn tussen Bingen en Bonn de aandacht krijgt. Informatie over de andere rivierdelen wordt nauwelijks gegeven.

In dit boek heb ik de volledige Rijn vanaf de bron tot de uitmonding in de Noordzee beschreven. Een vrijetijdslectuur vol afwisseling met een rijkdom aan informatie over de geschiedenis van de Rijn.

Een goede infrastructuur is niet alleen voor de economie, maar voor ieder mens en dier van groot belang. Mobiliteit, elektriciteit, internet en drinkwater functioneren dankzij de infrastructuur van onze netwerken. Wegen, vaarwegen, rails, kabels, buizen en leidingen zijn doeltreffend, betrouwbaar en toegankelijk voor grote groepen mensen. Investeren in infrastructuur heeft meer doelen dan alleen economische groei. Het zal een bredere welvaart naast een veerkrachtige, duurzame economie bevorderen. Het betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties. Infrastructuur moet ook bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken over het klimaat en zorgen voor een gezonde en sociale samenleving.

In mijn verhaal heb ik me niet beperkt tot het goederenvervoer in strikte zin. Ik meende er goed aan te doen om een korte geschiedenis van het ontwikkelen en aanpassen van sommige riviervakken op de Rijn inzichtelijk te maken. En daarbij ook de belangrijkste personen die erbij betrokken waren te noemen. (Zie het hoofdstuk van de Boven-Rijn op pagina 34 over ir. Johann Gottfried Tulla!) Behalve aan de Rijn zelf heb ik ook ruime aandacht geschonken aan de Rijnvaartregelgeving voor economische- en milieukwesties. (Pagina 35.) En tenslotte heb ik mijn persoonlijke visie onder de aandacht gebracht om een discussie op gang te brengen die wellicht mede zal bijdragen tot een duurzame en effectieve benutting van de Rijn.

De Rijnscheepvaart heb ik extra belicht omdat ik meen dat de Rijnvaart een bijzondere plaats inneemt te midden van alle andere functies en netwerken van de Rijn! Ik heb zeer bewust me gericht OP zaken die direct in verband te brengen zijn met de Rijn. Een enkele keer kon ik het niet laten om even een zijsprongetje te maken en van mijn verhaal af te wijken.

Ik wens u veel leesplezier.

Robert F. Zimmerman

Meer weten over het boek of hoe deze te bestellen? Ga naar de website “Langs de oevers van de Rijn”.