doopsel

communie

vormsel

 

Doopsel

Wilt u uw kind laten dopen of wilt u zelf gedoopt worden? Neemt u dan contact met ons op. U bent van harte welkom in onze parochie. In een persoonlijk gesprek met de aalmoezenier worden de datum, plaats en inhoudelijke voorbereidingen voor de doopviering met u besproken.

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Na de doopviering is de dopeling officieel opgenomen in de kerkgemeenschap. Tijdens de doopviering vinden een aantal belangrijke rituelen plaats. Als eerste komt de Doopbelofte naar voren. De aalmoezenier vraagt de ouders te beloven hun kind met liefde en warmte te omringen en gelovig op te voeden. De Peter en Meter spreken hier ook de doopbelofte uit. Zij beloven de ouders te ondersteunen en open te staan voor het kind.

Na de doopbelofte wordt de dopeling gedoopt met gewijd water. Het verleden wordt weggewassen, maar het water duidt ook op het nieuwe leven. De woorden die dan klinken  –‘Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’– maken duidelijk dat wie gedoopt wordt, opgenomen wordt in de kring van God en zo kind van God wordt. De dopeling wordt gezalfd met heilige Geest, wordt daardoor ‘christen’ (= ‘gezalfde’) en krijgt daarmee de hulp om haar of zijn leven richting en vorm te geven.

De keuzes die de dopeling moet maken, kunnen dan gelovige keuzes worden ‘naar de Geest’. De dopeling krijgt ook een kaars, aangestoken aan de grote paaskaars, die verwijst naar de verrijzenis, naar een leven van licht.

Vergoeding

De vergoeding voor de doopviering vindt u in onze parochietarieven.

Eerste Heilige Communie

Wilt u ook dat uw kind de Eerste Communie ontvangt? Neemt u dan contact met ons op.

De Eerste Communie is, na de doop, de tweede stap om volledig lid te worden van de kerkgemeenschap. De kerk is niet alleen een gemeenschap van gedoopten, maar ook van mensen die deelnemen aan de eucharistievieringen en die dan uitgenodigd worden aan de maaltijd van de Heer.

Aan de Eerste Communie gaat een voorbereiding vooraf. In september ontvangen de ouders van schippers, kermis en circuskinderen die in aanmerking komen een brief waarin hen gevraagd wordt of hun kinderen de Eerste Heilige Communie gaan doen. Zo ja, dan vragen wij in de brief op welke parochielocatie zij dit willen doen. De inhoudelijke voorbereiding met de kinderen en hun ouders vindt plaats door de leden van het pastorale team.

Vergoeding

De vergoeding voor de Communieviering vindt u in onze parochietarieven.

Heilig Vormsel

Wilt u ook dat uw kind het Vormsel ontvangt of wil je zelf het Vormsel ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Aan het eind van de basisschoolleeftijd maken kinderen meer en meer hun eigen keuzes. Zo ook een keuze om ook in de kerkgemeenschap verantwoordelijkheid mee te dragen. Het sacrament van het Vormsel is een inspirerend startpunt van dit proces. In september ontvangen de ouders en jongeren een brief waarin zij uitgenodigd worden om het Heilig Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

 

Vergoeding

De vergoeding voor het Vormsel vindt u in onze parochietarieven.